Työnohjauksen esittely:


Mitä työnohjaus on

Työnohjauksella tarkoitetaan yhtä ammatillisen oppimisen muotoa, jonka avulla esimiehet, työntekijät ja koko työyhteisö voivat tutkia ja kehittää omaa toimintaansa. Se on työhön liittyvien kysymysten käsittelyä ohjaajan ja ohjattavien välisessä tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa. Työnohjaus on monitasoinen tapahtumakulku, jota voidaan kuvata myös vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaksi oppimis- ja kehittymisprosessiksi.

Työnohjaus ei tarkoita työntekijän perehdyttämiseen liittyvää opastusta. Työnohjaajan tehtävänä ei myöskään ole neuvoa tai opastaa ohjattaviaan, vaan luoda puitteet sellaiselle työn ja toimintatapojen tarkastelulle, jossa voidaan löytää uusia yhteistyömuotoja, työmenetelmiä ja omaan kehitykseen liittyviä oivalluksia. Työnohjaustilanne antaa hienon mahdollisuuden pysähtyä arvioimaan omaa työtä ja työtapoja sekä etsimään ratkaisuja erilaisiin työyhteisöissä esiintyviin ongelmiin.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaus on vuorovaikutusta, jossa sekä ohjaaja että ohjattavat oppivat toisiltaan.

Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään terveenä.

Miten työnohjaus toimii

Työnohjausta voidaan antaa yksilölle, ryhmälle tai koko työyhteisölle. Työnohjausryhmän jäsenet voivat olla saman työpaikan eri yksiköistä, jopa eri työpaikoista. Ryhmän jäsenet ovat silloin saman ammatin edustajia tai yhdistävä tekijä on toimiala.

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat työnohjausta onnistumaan. Työnohjaukseen osallistuvat päättävät tavoitteista, usein työnohjausryhmän ensimmäisissä tapaamisissa. Tavoitteita voidaan prosessin kuluessa tarkistaa.

Yleensä työnohjaus kestää vähintään vuoden: vaatii aikaa, jos halutaan muuttaa työryhmän tai työyhteisön toimintatapoja tai jos yksilö haluaa kehittyä ammatillisesti.

Usein työnohjaukseen osallistutaan 15 - 20 kertaa 1 - 1,5 tuntia kerrallaan. Ryhmät kokoontuvat yleensä parin kolmen viikon välein. Työnohjaajat suosittelevat työnohjauksen kestoksi vuodesta kahteen vuotta.

Työnohjausryhmän ihannekoko on 3-6 ohjattavaa.

Muuta

Työnohjaukseen kuuluu ehdoton luottamuksellisuus ja työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjaaja ei välitä työnantajalle tietoja työnohjauksessa käsitellyistä asioista, - elleivät ohjattavat sovi tietojen viemisestä eteenpäin.

Jokaisella on itsemääräämisoikeus sen suhteen, mitä ja miten työnohjauksessa kertoo asioista. Kukin ratkaisee itse, miten avoimesti ja mitä kaikkea kertoo, mihin kysymykseen vastaa ja miten. Jokainen on vastuussa siitä, mitä itse puhuu ja toisten pitää kunnioittaa myös toisen vaikenemista.

Työnohjaaja ei asetu kenenkään puolelle ketään vastaan - ei ohjattavan eikä organisaation puolelle.

Ohjaaja ei anna suoria ohjeita eikä neuvoja ohjattavalle. Sen sijaan hän auttaa kysymyksillään ohjattavaa löytämään omia ratkaisuja pulmiinsa.

Työnohjauksessa käsitellään työtilanteita tarkoituksena oppia niistä. Työnohjaaja auttaa ohjattavaa tarkastelemaan omaa osuuttaan erilaisissa työtilanteissa ja ottamaan siitä vastuun.

Työnohjauksen tuloksia arvioidaan tarkastelemalla, onko työnohjauksen tavoitteet saavutettu ja kysymällä, miten työnohjaus on vaikuttanut työntekoon ja ovatko työn tulokset parantuneet.

Useimmiten työnantaja kustantaa työnohjauksen, mutta työnohjauksen voi maksaa myös itse. Osa siitä syystä, että työnantaja ei sitä heille kustanna. Osa sen takia, että haluaa vapaasti valita työnohjaajan ja työnohjauksen muodon tai käyttää työnohjaajaa apuna pohdinnoissa, jotka liittyvät vaikkapa uran rakentamiseen ja työpaikan vaihtoon.

Mitä työnohjaus ei ole

  • konsultointia
  • mentorointia
  • sparrausta tai coachingia
  • terapiaa

Ohjauksen kulku:

1. kerta tutustuminen, päätös haluaako jatkaa. Tavoitteet

3. kerran jälkeen inventaario, jatketaanko ohjausta

5 - 7 kertaa tarpeen mukaan


Kiinnostuitko? Haluatko mukaan työnohjaukseen?

Teen työnohjauksia myös yhdistyksille.

Ota yhteyttä ja kerro tarkemmin itsestäsi ja tavoitteistasi =)

Lisää tietoa työnohjauksesta Suomen Työnohjaajat ry:n sivuilta